Go-Digital

Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych, w celu zachęcenia kobiet do zatrudnienia w sektorze cyfrowym na rynku pracy

Nr Projektu 2019-1-LT01-KA204-060723
Data rozpoczęcia projektu: 01-11-2019
Data zakończenia projektu: 31-12-2021
Czas trwania: 26 miesięcy

https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/

Badanie UE “Women in Digital Age” (2016) pokazuje, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorze cyfrowym, ponieważ kobiety stanowią tylko 21,5% wszystkich pracowników. W ostatnich latach znaczenie miejsc pracy w tym sektorze nieustannie rośnie. Kobiety jednak boją się wybierać zawody związane z cyfyzacją.

Niektóre z powodów, dla których kobiety nie biorą udziału w szkoleniach mających na celu podjęcie pracy w sektorze cyfrowym, definiuje się jako brak inspiracji i wzorców. W 2018 r. KE przedstawiła strategię ,,Kobiety w środowisku cyfrowym" w celu wdrożenia działań ułatwiających zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym, w tym edukacji mającej na celu zwalczanie stereotypów związanych z płcią, aby umożliwić, zachęcić i zmotywować kobiety do udziału w sektorze cyfrowym na rynku pracy.

Projekt Go-Digital ma na celu przyczynienie się do wdrożenia tej strategii UE poprzez edukację. Projekt przyczynia się również do osiągnięcia celów strategii ,,Europa 2020": zwiększenia stopy zatrudnienia o 75% oraz zwiększenia udziału osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie o 15%.

Cel projektu:
Zachęcanie do uznawania kompetencji edukatorów osób dorosłych jako coachów motywujących kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji do podjęcia pracy w sektorze cyfrowym.

Główne zadania:

 1. Rozwijanie kompetencji edukatorów osób dorosłych w motywowaniu kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do udziału w procesie uczenia się w kierunku zatrudnienia w sektorze cyfrowym na rynku pracy.
 2. Poprawa uznawania i wspieranie walidacji kompetencji nabytych w ramach szkolenia pozaformalnego „Coach zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy” za pomocą narzędzia oceny i identyfikatora cyfrowego.
 3. Promowanie równości płci w dostępie do nauki i korzystania z zatrudnienia w sektorze cyfrowym przez uczące się kobiety.

Bezpośrednie grupy docelowe:

Aby osiągnąć cel projektu, powstają trzy wyniki intelektualne:

Głównym rezultatem O1 jest MOOC, który umożliwia organizowanie elastycznego e-learningu dla edukatorów-coachów osób dorosłych w klasie z odwróconym nauczaniem. W ramach trzech modułów MOOC opracowano sześć kluczowych kompetencjiedukatorów-coachów osób dorosłych:

 1. Równość płci w środowisku uczenia się i na rynku pracy.
 2. Sektor cyfrowy - nowe szanse na postęp kobiet w kierunku wyższych kwalifikacji i lepszej pozycji na rynku pracy.
 3. Skuteczne strategie coachingowe i motywacyjne mające na celu zwiększenie popytu i przekwalifikowanie kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w kierunku sektora cyfrowego na rynku pracy.

MOOC jest finalizowany przez samoocenę kompetencji coacha.

Narzędzie oceny (O2) składa się z co najmniej 30 zaprogramowanych pytań sytuacyjnych i po pomyślnym ich wypełnieniu uczniowie otrzymują cyfrową odznakę „Coach zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy” oraz są przygotowani do rozpoczęcia szkolenia kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

O3 jest skierowane do kobiet zjadujących się w niekorzystnej sytuacji i składa się z czterech OER-ów:

 1. Cyfrowe historie „Kobiety odnoszące sukces w sektorze cyfrowym na rynku pracy”
 2. Interaktywne czytanie „ABC w zakresie równości płci na rynku pracy”
 3. Kompendium programów przekwalifikowania zawodowego dla kwalifikacji w sektorze cyfrowym na rynku pracy
 4. Plan działania „Moje dalsze kroki w kierunku zatrudnienia w sektorze cyfrowym”.

O3 jest używany przez coachów, jak również zestaw narzędzi do procesu coachingu.

Metodologia zastosowana do stworzenia wyników: MOOC, OER-ów i zaprogramowanego testu oceny. Metodologia prowadzenia szkoleń opiera się na podejściu typu blended-learning w ramach odwróconej klasy, coachingu indywidualnego i grupowego, przy użyciu metody nauki o pytaniach.

Przewidywany wpływ na obie grupy docelowe:

 1. co najmniej 70% edukatorów osób dorosłych podniesie poziom swoich kompetencji, aby zostać trenerami (coachami) i uzyskać cyfrową odznakę;
 2. co najmniej 60% kobiet o mniejszych szansach i defaworyzowanym pochodzeniu, po otrzymaniu wysokiej jakości coachingu, będzie zmotywowanych do ustalenia swoich celów edukacyjnych i opracowania planu działań dotyczących dalszych kroków na drodze do pracy cyfrowej.

Opracowane w ramach projektu MOOC, narzędzie oceny i zestaw OER dla kobiet, są dostępne za darmo na stronie internetowej projektu i promowane poprzez licencję Creative Commons do użytku niekomercyjnego.